Vision

TRYGGHET, FÖRSTÅELSE OCH ANPASSNING

Vår verksamhet har som huvuduppgift att skapa sysselsättning för personer med olika typer av funktionsvariation.  Det finns människor med långvariga ibland bestående problem som helt enkelt bara vill ha ett arbete att gå till. Trygghet, veta var man skall jobba någonstans, fasta arbetstider och raster, arbetskompisar man känner igen, professionell arbetsledning, jobb man klarar av och kan göra i sin takt. Detta är många gånger oerhört viktigt för våra arbetstagare – och vi brinner för att ge dem det.

En del av våra arbetstagare jobbar 100%, andra 50% eller mindre. Oavsett finns det alltid en arbetsplats och en uppgift som väntar. Genom kunskap, förståelse, arbetsledning och anpassning kan vi ta tillvara på dessa personers unika förmågor och egenskaper.

Värdegrundande arbete jobbar vi ständigt med, som att vara överens om vad som är viktigt i vår verksamhet, hur vi förhåller oss till varandra, hur vi genomför våra uppgifter och vad som är rätt eller fel.

Mångfald är för oss en självklarhet. Alla är vinnare! Varierande etniska och kulturella bakgrunder samt olika åldrar och kön skapar dynamik, ifrågasättande, nya lösningar, ökad effektiviteten och sist men inte minst en stimulerande och givande arbetsmiljö.

Förenta Nationerna (FN) med Sverige som ledande nation har i alla fall försökt få till en förändring.
§3.1.1FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. År 1989 initierade Sverige ett arbete inom FN för att få till stånd internationella regler om rätt till delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Arbetet utmynnade i ett antal standardregler för att säkerställa att människor med funktionsnedsättning som medborgare har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i samhället.

I den värdegrunden ligger också grundtanken med ett sk lönebidrag. Att helt enkelt kompensera upp den procentuella ”variationen” som finns så att alla människor skall kunna vara med och konkurrera på samma villkor på den öppna arbetsmarknaden. Låter ganska självklart ideologiskt men i praktiken i många fall tyvärr inte lika självklart.

Värt att notera är att Swesam endast har lönebidraget som bidrag. Finns inga andra statliga subventioner eller bidrag. Vi hoppas och tror att vi har andra styrkor som vi också kan konkurrera med som kvalité, kunskap, flexibilitet ,CSR samt samhällsnytta både lokalt och nationellt.

4.2.2 I svensk rätt. 1 kap. 2 § regeringsformen föreskrivs att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. I samma lagrum föreskrivs vidare bl.a. att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna ska också motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder.
Allt detta plus Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling tror vi i Swesam på och det försöker vi eftersträva.

Vi tror på detta men vi klarar inte detta utan hjälp.
Vi behöver bl.a kunders hjälp att kunna erbjuda fler människor arbete.
Hoppas du/ni vill vara med att skapa CSR för ditt/ert företag och samtidigt göra skillnad.
För er som läst igenom vår vision så hoppas jag är vår slogan
”Tänk att få vara med att göra skillnad i samhället på ett affärsmässigt sätt”
har fått sig en förklaring.

Tack för du läste, tack för din tid.  Mvh Swesam